podstawowe informacje...curruculum vitae...wykaz wybranych
prac i programów...
wykaz publikacji...
E K O S
08-110 S I E D L C E
ul. Traugutta 8
tel./fax (25) 632 54 55
ekos@siedlce.cc

polskie znaki: 8859-2

projekt serwisu:
prodesign

PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE
 • Rok 1989 - zarejestrowanie Zakładu Usług Badawczo-Planistycznych "KOBRA" Spółka z o.o., którego Henryk Kot był współwłaścicielem.
 • Rok 1992 - założenie Zakładu Badań Ekologicznych "EKOS" Henryk Kot.
 • Rok 1999 - przekształcenie ZBE "EKOS" w Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS" Henryk Kot.

CURRICULUM VITAE HENRYKA KOTA - WŁAŚCICIELA FIRMY "EKOS"

Informacje ogólne
 • 1951 - rok urodzenia
 • 1972-1976 - studia biologiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Siedlcach.
 • 1976 - praca w Stacji Ornitologicznej "Świdwie" k. Szczecina na etacie ornitologa.
 • 1977-1980 - praca w Zakładzie Zoologii Akademii Rolniczej w Szczecinie na etacie asystenta.
 • 1981-1984 - studia doktoranckie w Instytucie Ekologii Polskiej Akademii Nauk w Dziekanowie Leśnym k. Warszawy.
 • 1985-1992 - praca w Zakładzie Zoologii oraz Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej (obecnie Akademii Podlaskiej) w Siedlcach.
 • 1989-1991 - założenie i prowadzenie Zakładu Usług Badawczo-Planistycznych "Kobra" Spółka z o.o.
 • 1992-1998 - założenie i prowadzenie Zakładu Badań Ekologicznych "EKOS" Henryk Kot - firma prywatna.
 • 1999 - przekształcenie ZBE "EKOS" w Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS" Henryk Kot; obecnie stanowisko - właściciel i dyrektor firmy.

Funkcje społeczne związane z ochroną przyrody
 • 1985-1998 - członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Siedleckim.
 • 1990-1992 - członek Rady Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
 • 1994-1996 - członek Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny.
 • 1997-1999 - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny.
 • 1997-2000 - członek Rady Fundacji Rozwoju Regionu Podlaskiego "EKOLAND".
 • od r. 1999 - członek Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Mazowieckim.

Nagrody
 • 1985 - nagroda zespołowa przyznana przez Radę Rzeczoznawstwa i Doradztwa Rolniczego Zarządu Głównego SITR za najlepszą ekspertyzę w roku 1984, t.j. za opracowanie dokumentacji "Waloryzacja faunistyczna obszaru krajobrazu chronionego na terenie gmin: Sochocin, Ojrzeń i Glinojeck woj. ciechanowskiego".
 • 1994 - nagroda zespołowa II stopnia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wodnej, geologii, leśnictwa i ochrony przyrody za pracę pt.: "Nadbużański Park Krajobrazowy - ekspertyza uzasadniająca celowość powołania parku".

 1. Prowadzenie obserwacji ornitologicznych na letnich obozach Koła Naukowego Biologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej z Siedlec na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim w latach 1973-1974.
 2. Udział w programie: Zgrupowania jesienne ptaków wodnych i błotnych na stawach rybnych Niziny Południowopodlaskiej w latach 1975-1979.
 3. Udział w II Międzynarodowej Akcji Liczenia Bociana Białego (inwentaryzacja bociana białego na Nizinie Podlaskiej) w latach 1974-1975.
 4. Kierowanie obozami badawczymi Studenckiego Koła Ornitologów Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej na środkowej Wiśle w latach 1975-1986.
 5. Badania ornitologiczna na stawach rybnych w Starej Wsi koło Siedlec w latach 1973-1975.
 6. Badania ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym na Nizinie Południowopodlaskiej i Szczecińskiej w latach 1976-1979.
 7. Badania ptaków lęgowych w krajobrazie rolniczym i podmiejskim Kotliny Warszawskiej w latach 1980-1982.
 8. Koordynowanie III Międzynarodowego Liczenia Bocianów Białych na Nizinie Mazowieckiej w latach 1984-1985.
 9. Program "Zimowanie ptaków wodnych w Polsce w latach 1985-1990". Współkierowanie i udział w pracach.
 10. Współkoordynowanie programem badawczym "Fauna Niziny Mazowieckiej" (od roku 1984).
 11. Udział w badaniach zgrupowań ptaków na Zalewie Zegrzyńskim w latach 1986-1987.
 12. Kierowanie programem ochrony bociana czarnego i jego siedlisk na Nizinie Mazowieckiej w latach 1994-1995. Program prowadzony w ramach działalności Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny, główny sponsor: Fundacja Ekofundusz.
 13. Udział w programie ochrony kraski na Równinie Kurpiowskiej w latach 1995-1997. Program prowadzony w ramach działalności Mazowieckiego Towarzystwa Ochrony Fauny, główny sponsor: Program Małych Dotacji GEF/UNDP.
 14. Kierowanie zespołem wykonującym dokumentację Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu w latach 1992-1993.
 15. Kierowanie zespołami wykonującymi dokumentacje: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin" sporządzanych w latach 1998-2002.
 16. Kierowanie zespołami sporządzającymi miejscowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego w latach 1999-2002.
 17. Współkierowanie pracami redakcyjnymi nad wydaniem książki "Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej w latach 1998-2001. Wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny.
 18. Prowadzenie badań na składem gatunkowym i rozmieszczeniem chrząszczy wodnych z rodziny pływakowatych (Dytiscidae) w wodach Niziny Południowopodlaskiej (od roku 1989).
 19. Kontynuowanie programu badań awifauny lęgowej w krajobrazie rolniczym Niziny Południowopodlaskiej (od roku 2001).

Książki
 1. Kot H. (red.) 1995 - Przyroda województwa siedleckiego. Zakład Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce. pp. 189.
 2. Kot H. (red.) 1997 - Informator przyrodniczy - województwo bialskopodlaskie. Zakład Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce. pp. 157.
 3. Kot H. 1999. Skarby przyrody. W: Tabor A. Bug - Nadbużańskie Podlasie. Prószyński i S-ka, 17-23. Warszawa.
 4. Kot H., Dombrowski A. (red). 2001. Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Siedlce. pp. 386.

Foldery
 1. Kot H. 1995. Program ochrony bociana czarnego i jego siedlisk. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Siedlce. pp. 6, rys. 2, fot. 15.
 2. Górski A., Dombrowski A., Kot H. 1995. Program aktywnej ochrony kraski. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Siedlce. pp. 6, rys. 4, fot. 12.
 3. Kot H., Starczewski C. 1997. Nadbużański Park Krajobrazowy. Zakład Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce. pp. 32, map 1, fot. 41.
 4. Kot H. 1998. Rezerwat Torfowisko Serafin. Zakład Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce. pp. 8, map 2, fot. 14.
 5. Kot H. 2001. Stowarzyszenie Ochrony Zlewni Rzeki Świder i Rezerwatu Jata. Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS". Siedlce. pp. 12, map 1, fot. 20, ryc. 7.

Artykuły naukowe i popularnonaukowe
 1. Kot H. 1973. Terekia (Xenus cinereus) na Polesiu Lubelskim. Not. Przyr. 7:80.
 2. Kot H. 1976. Obserwacje ornitologiczne w gospodarstwie rybackim Stara Wieś koło Siedlec. Zeszyty Naukowe WSP w Siedlcach. Seria B.I: 201-204
 3. Kot H. 1981. Materiały do awifauny Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Not. orn. 22, 3-4:17-30.
 4. Dombrowski A., Kot H. 1981. W. Harmata: Dynamika fenologiczna przylotów i odlotów ptaków wędrownych w Krakowie i okolicy w XIX i XX w. Zesz. Nauk. UJ., Prace Zool., z. 24: 33-108, 1978 (recenzja). Przegl. Zool. 25: 433-437.
 5. Dombrowski A., Kot H. 1983. Sprawozdanie z obrączkowania siewkowców na środkowej Wiśle, Not. orn. 24: 68-74.
 6. Kot H. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie siemiatyckim w latach 1973-1974. W: Jakubiec Z. (red.). Populacja bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce. Studia Naturae A, 28: 69-71.
 7. Kot H. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiatach siedleckim i łosickim w 1975 roku. W: Jakubiec Z. (red.). Populacja bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce. Studia Naturae A, 28: 142-145.
 8. Kot H., Dombrowski A., 1985. Fauna Mazowsza i Podlasia. Program badań. WSRP, Siedlce. pp. 15.
 9. Dombrowski A., Kot H., Zyska P. 1985. Rozmieszczenie i liczebność zimujących ptaków wodnych w dorzeczu środkowej i dolnej Wisły. Not. Orn. 26: 123-149.
 10. Kot H. 1986. Awifauna lęgowa i przeloty wiosenne na stawach rybnych koło Siedlec. Acta Orn. 22, 2: 159-182.
 11. Kot H., Pinowski J., Zyska P. 1986. Bird occuring in the area of the a Point discharge of liquid manure. Pol. ecol. Stud. 12, 1-2: 237-241.
 12. Kot H. 1987. Badania ornitologiczne na Nizinie Mazowieckiej. Materiały z naukowej sesji ornitologicznej. Urząd Wojewódzki i Muzeum Okręgowe w Ciechanowie: 73-86.
 13. Kot H., Zyska P., Dombrowski A. 1987. Liczebność i rozmieszczenie ptaków wodnych w Polsce w styczniu 1985. Not. Orn. 28, 1-4: 17-48.
 14. Dombrowski A., Kot H., Lesiński G., Walankiewicz W. 1987. Fauna Niziny Mazowieckiej. Program badań. WSRP, Siedlce. pp. 52.
 15. Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. 1987. Fauna Niziny Mazowieckiej. Sprawozdanie z badań 1984-1986. WSRP, Siedlce. pp. 35.
 16. Kot H. 1988. The effect of suburban landscape structure on communities of breeding birds. Pol. ecol. Stud. 14, 1-2: 235-261.
 17. Kot H. 1989. Zimowanie ptaków wodnych na zbiornikach zaporowych w Polsce. Streszczenia referatów XIV Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Olsztyn.
 18. Zyska P., Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. 1990. Akcja zimowego liczenia ptaków wodnych 1985-1987. Program "Zimowanie ptaków wodnych w Polsce". Not. Orn. 30, 1-4: 113-131.
 19. Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. 1990. Zgrupowania ptaków Zalewu Zegrzyńskiego. W: Kajak Z (red.). Funkcjonowanie Ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Część I. Ekologia zbiorników zaporowych i rzek. SGGW-AR, Warszawa, 50: 163-180.
 20. Stańczykowska A., Zyska P., Dombrowski A., Kot H., Zyska E. 1990. The distribution of waterfowl in relation to mollusc populations in the man-made Lake Zegrzyńskie. Hydrobiologia 191: 233-240.
 21. Kot H., Ciosek M. 1990. Waloryzacja przyrodnicza terenu dla potrzeb planowania regionalnego i miejscowego na przykładzie województwa siedleckiego i gminy Łochów. Materiały z Regionalnej konferencji planowania przestrzennego "Arsenał VII" w Radomiu 13-14 grudnia 1990: 1-13.
 22. Dombrowski A., Kot H., Zyska P. 1993. Liczebność ptaków wodnych zimujących w Polsce w latach 1988-1990. Not. orn. 34: 1-21.
 23. Nowicki W., Kot. H. 1993. Awifauna Wisły Środkowej i jej głównych dopływów - unikatowe wartości oraz warunki ich zachowania. W: Tomiałojć L. (red). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 81-96.
 24. Kot H., Dombrowski A., Brzozowski A., Rzępała M., Walankiewicz W. 1994. Fauna. W: Król B (red.) 1994. Nadbużański Park Krajobrazowy. Opracowanie wzorcowo-pomocnicze sporządzania dokumentacji parku krajobrazowego. Materiały informacyjne. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Warszawa.
 25. Kot H., Kot E., Kuczborski R., Wierzba M., Marciniuk P. 1995. Przyroda gminy Janów Podlaski. Podlaski Kwartalnik Kulturalny. 2: 88-108. Biała Podl.
 26. Chmielewski S., Dombrowski A., Kot H., Rzępała M. 1996. Liczebność ptaków drapieżnych w krajobrazie rolniczym Mazowsza i Południowego Podlasia. Not. Orn. 37, 1-2: 39-53.
 27. Adamczyk Z., Dombrowski A., Kot H. 1998. Zgrupowania jesienne ptaków wodnych i błotnych na stawach rybnych Niziny Południowopodlaskiej. Kulon 3, 2:123-150.
 28. Starczewski C., Kot H. 1998. Nadbużańska Strefa Ekologiczne. Biuletyn Informacyjny Rady Programowej Porozumienia Zielone Płuca Polski, Nr 12, 2: 24-25.
 29. Dombrowski A., Goławski A., Kot H., Adamczyk Z., Szymkiewicz M. 2001. Densities and changes in numbers of the Yellowhammer (Emberiza citrinella) in the agricultural landscape of Central-Eastern Poland. pp. 63-70. In: Tryjanowski P., Osiejuk T.S., Kupczyk M. (Eds.). Bunting studies in Europe. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 30. Kot H. 2001. Bocian czarny Ciconia nigra na Nizinie Mazowieckiej w latach 1995-1996. W: Kot H. Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 345-358. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Siedlce.
 31. Kot H. Starczewski C. 2001. Nadbużańska Strefa Ekologiczna. W: Kot H. Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 55-72. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Siedlce.
 32. Kot H. Dombrowski A., Kuczborski R., Mitrus C. 2001. Waloryzacja awifaunistyczna Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. W: Kot H. Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 93-116. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Siedlce.
 33. Dombrowski A., Kot H. 2001. Geneza Strategii ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. W: Kot H. Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 11-20. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny. Siedlce.

 

  :: o firmie :: oferta :: realizacje :: wydawnictwa :: badania ekologiczne :: kontakt