Przyroda woj. siedleckiegoInformator przyrodniczy - woj. bialskopodlaskieStrategia ochrony fauny na Nizinie MazowieckiejRezerwat Torfowisko SerafinStowarzyszenie Ochrony Zlewni Rzeki Świder i Rezerwatu Jata
E K O S
08-110 S I E D L C E
ul. Traugutta 8
tel./fax (25) 632 54 55
ekos@siedlce.cc

polskie znaki: 8859-2

projekt serwisu:
prodesign

WYDAWNICTWA

Tytuł: Przyroda województwa siedleckiego
Redakcja: Henryk Kot
Wydawca: Zakład Badań Ekologicznych "EKOS"
Zdjęcia: Henryk Kot, Artur Tabor, Jan Walencik.
Rysunki: A. Bakiera, J. Dyczkowski, M. Starczewski
Rysunki map: Elżbieta Kot
Rok wydania: 1995, pp. 190
Nakład wyczerpany
ISBN 83-903263-0-1

Książka wydana z inicjatywy byłego Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach zawiera pełną charakterystykę przyrodniczą byłego woj. siedleckiego sporządzoną głównie na podstawie badań botanicznych i faunistycznych prowadzonych w latach 80. i 90. XX w. Oprócz szczegółowych informacji o faunie i florze, w książce opisano także historię badań botanicznych i faunistycznych prowadzonych w tej części Polski, a także charakterystykę przyrodniczą poszczególnych mezoregionów. Książka zawiera szczegółowe opisy zatwierdzonych i projektowanych rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazowych i obszary chronionego krajobrazu a także wykaz pomników przyrody i dworskich parków zabytkowych. Całość uzupełniona jest obszernym wykazem literatury, mapkami rezerwatów przyrody, rysunkami i fotografiami.

Spis treści

 • Informacje ogólne (C. Starczewski)
 • Historia (C. Starczewski)
 • Charakterystyka środowiska geograficznego (M. Rogowiec)
 • Stan zbadania zasobów przyrodniczych
  • Badania nad szatą roślinną (Z. Głowacki)
  • Badania nad fauną (A. Dombrowski)
  • Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gmin (H. Kot)
 • Lasy (H. Kot)
 • Charakterystyka szaty roślinnej (Z. Głowacki)
  • Flora
  • Zbiorowiska roślinne
 • Charakterystyka fauny (A. Dombrowski, H. Kot, M. Kowalski, D. Kuć)
  • Ssaki
  • Ptaki
  • Gady
  • Płazy
  • Ryby
  • Ochrona i zagrożenia fauny na terenie województwa
 • Charakterystyka przyrodnicza mezoregionów (A. Dombrowski, Z. Głowacki, M. Rogowiec, D. Kuć)
 • Obszary i obiekty prawnie chronione
  • Rezerwaty przyrody (M. Ciosek, H. Kot, Z. Kaszuba)
  • Projektowane rezerwaty przyrody (M. Ciosek, H. Kot)
  • Obiekty proponowane do ochrony rezerwatowej (H. Kot, L. Kurowski)
  • Parki krajobrazowe (H. Kot, Z. Kaszuba)
  • Projektowane parki krajobrazowe (E. Ćwikliński, A. Dombrowski, Z. Głowacki, Z. Kaszuba)
 • Obszary chronionego krajobrazu (E. Ćwikliński, A. Dombrowski)
  • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (H. Kot)
  • Użytki ekologiczne (H. Kot)
  • Pomniki przyrody (Z. Kaszuba)
  • Parki zabytkowe i inne (Z. Kaszuba)
 • Ekologiczny system obszarów chronionych woj. siedleckiego (H. Kot)
 • Literatura i materiały źródłowe

Tytuł: Informator przyrodniczy - województwo bialskopodlaskie
Redakcja: Henryk Kot
Wydawca: Zakład Badań Ekologicznych "EKOS"
Zdjęcia: Henryk Kot, Artur Tabor
Rysunki map: Elżbieta Kot
Rok wydania: 1997, pp. 157
Dystrybucja: Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS"
ISBN 83-903263-3-7

Jedyny informator przyrodniczy dla byłego woj. bialskopodlaskiego opracowany i wydany na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podl. Książka składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono ogólną charakterystykę przyrodniczą byłego woj. bialskopodlaskiego oraz opisy obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie (stan na 01.01.1997). Część druga zawiera charakterystykę przyrodniczą poszczególnych miast i gmin wiejskich. Podano strukturę użytkowania gruntów, charakterystykę lasów, rzek i wód stojących oraz wykaz obszarów i obiektów chronionych. Część trzecia zawiera podstawowe informacje prawne z zakresu ochrony przyrody oraz wykaz instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony przyrody i środowiska na obszarze byłego woj. bialskopodlaskiego. Tekst uzupełniają szkice map parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, kolorowa mapa województwa z systemem obszarów chronionych oraz 46 barwnych fotografii.

Spis treści

 • Wstęp (E. Makosz)
 • Informacje ogólne o województwie (H. Kot)
 • Charakterystyka geograficzna (H. Kot)
 • Lasy (E. Kot)
 • Szata roślinna (B. Soczewka)
 • Fauna (A. Dombrowski)
 • Parki krajobrazowe (H. Kot)
  • Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu"
  • Projektowany Park Krajobrazowy "Lasy Parczewskie"
 • Rezerwaty przyrody (H. Kot, B. Soczewka)
  • Rezerwaty zatwierdzone
  • Rezerwaty projektowane
  • Obszary kwalifikujące się do ochrony rezerwatowej
 • Obszary chronionego krajobrazu (H. Kot)
  • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Projektowany Bialskopodlaski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Projektowany Radzyński Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Użytki ekologiczne (H. Kot)
 • Pomniki przyrody (H. Kot)
 • Parki dworskie (H. Kot)
 • Charakterystyka przyrodnicza miast i gmin (H. Kot)
  • Miasto Biała Podlaska
  • Gmina Biała Podlaska
  • Gmina Czemierniki
  • Gmina Dębowa Kłoda
  • Gmina Drelów
  • Gmina Hanna
  • Gmina Huszlew
  • Gmina Jabłoń
  • Gmina Janów Podlaski
  • Gmina Kąkolewnica
  • Gmina Kodeń
  • Gmina Komarówka Podlaska
  • Gmina Konstantynów
  • Gmina Leśna Podlaska
  • Gmina Łomazy
  • Miasto i gmina Łosice
  • Miasto Międzyrzec Podlaski
  • Gmina Międzyrzec Podlaski
  • Gmina Milanów
  • Gmina Olszanka
  • Miasto i gmina Parczew
  • Gmina Piszczac
  • Gmina Platerów
  • Gmina Podedwórze
  • Miasto Radzyń Podlaski
  • Gmina Radzyń Podlaski
  • Gmina Rokitno
  • Gmina Rossosz
  • Gmina Sarnaki
  • Gmina Siemień
  • Gmina Sławatycze
  • Gmina Sosnówka
  • Gmina Stara Kornica
  • Miasto Terespol
  • Gmina Terespol
  • Gmina Tuczna
  • Gmina Ulan Majorat
  • Gmina Wisznice
  • Gmina Wohyń
  • Gmina Zalesie
 • Regulacje prawne w zakresie ochrony przyrody (H. Kot)
 • Instytucje i organizacja społeczne działające na rzecz przyrody i środowiska (H. Kot)
 • Literatura i materiały źródłowe

Tytuł: Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej
Redakcja: Henryk Kot, Andrzej Dombrowski
Wydawca: Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny
Rok wydania: 2001, pp.386
Sprzedaż książki: Mazowieckie Tow. Ochrony Fauny
08-110 Siedlce, ul. Jagiełły 10, tel. (025) 63-277-78,
e-mail: mtof@ap.siedlce.pl
Cena: 40 zł + koszty przesyłki.
ISBN 83-915973-5-0

Książka "Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej" została opracowana przez 37-osobowy zespół przyrodników pod redakcją Henryk Kota i Andrzeja Dombrowskiego. Książka jest nowoczesnym opracowaniem popularno-naukowym w której omówiono aktualne problemy ochrony zwierząt oraz ich siedlisk na Nizinie Mazowieckiej. Wiele miejsca poświęcono ochronie krajobrazów. Kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Może być szczególnie przydatna nauczycielom, studentom, pracownikom administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną przyrody. Na 160 barwnych fotografiach pokazano wiele gatunków zwierząt, zagrożonych siedlisk ich występowania oraz mazowieckich krajobrazów. Wszystkie artykuły zawierają streszczenia angielskie. Poniżej podano spis artykułów zamieszczonych w książce.

Spis treści

 • Wstęp - Stańczykowska-Piotrowska A.
 • Geneza strategii ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej - Dombrowski A., Kot H.
 • OCHRONA OBSZARÓW WAŻNYCH DLA ZACHOWANIA FAUNY NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ
  • Ekologiczny system obszarów chronionych województwa mazowieckiego - Ronikier-Dolańska A., Rewucki M.
  • Ochrona fauny w Kampinoskim Parku Narodowym - Olech B., Owadowska E.
  • Nadbużańska Strefa Ekologiczna - Kot H., Starczewski C.
  • Unikatowe walory awifauny lęgowej doliny dolnego Bugu - zagrożenia i postulaty ochrony - Dombrowski A., Chmielewski S.
  • Waloryzacja awifaunistyczna Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu - Kot H., Dombrowski A., Kuczborski R., Mitrus C.
  • Zagrożenia ptaków gniazdujących na Wiśle środkowej - Bukacińska M., Bukaciński D.
  • Zagrożenia i stan ochrony awifauny doliny dolnej Narwi - Kasprzykowski Z., Dmoch A.
  • Walory ornitologiczne doliny środkowej i dolnej Omulwi - Kasprzykowski Z.
  • Wybrane grupy makrobezkręgowców rzeki Liwiec i jej dopływów - Królak E., Korycińska M.
  • Zbiornik Zegrzyński jako jeden z ważniejszych obszarów dla ochrony różnorodności biologicznej na Mazowszu - Jurkiewicz-Karnkowska E.
  • Koncepcja ochrony awifauny Zbiornika Sulejowskiego z uwzględnieniem wymogów jego eksploatacji - Chmielewski S., Tabor J.
  • Problemy ochrony awifauny rzecznej na przykładzie rezerwatu Wydma Mołożewska - Chylarecki P.
  • Rezerwat krajobrazowy Jeziorko Czerniakowskie - Kołodziejczyk A.
 • OCHRONA KRĘGOWCÓW I WYBRANYCH GRUP BEZKRĘGOWCÓW
  • Ssaki Mammalia - zagrożenia i ochrona - Kowalski M., Lesiński G.
  • Strategia ochrony ptaków Aves na Mazowszu - Dombrowski A.
  • Ochrona płazów Amphibia i gadów Reptilia na Mazowszu - Olejniczak I., Boniecki P.
  • Zagrożenia i ochrona ryb Pisces i minogów Cyclostomata na Mazowszu - Przybylski M., Zięba G., Marszał L.
  • Raki w wodach Niziny Mazowieckiej - Strużyński W.
  • Pająki Araneae Niziny Mazowieckiej - stan wiedzy, zagrożenia i formy ochrony - Stańska M.
  • Motyle dzienne Rhopalocera - zagrożenia i metody ochrony - Łupiński D., Rzępała M.
 • PROGRAMY OCHRONY GATUNKÓW ZAGROŻONYCH
  • Kulon Burhinus oedicnemus (L.) - Dombrowski A.
  • Kraska Coracias garrulus L. - Górski A.
  • Cietrzew Tetrao tetrix (L.) - Kasprzykowski Z.
  • Bocian czarny Ciconia nigra (L.) na Nizinie Mazowieckiej w latach 1995-1996 - Kot H.
  • Bocian biały Ciconia ciconia (L.) na Nizinie Mazowieckiej - zagrożenia i czynna ochrona - Rzępała M., Kaługa I., Połutrenko G., Sokólska-Połutrenko M.
  • Program ochrony płomykówki Tyto alba (Scop.) na Mazowszu - Goławski A.
  • Wydra Lutra lutra (L.) - Romanowski J.

Folder: Rezerwat Torfowisko Seafin
Autor: Henryk Kot
Wydawca: Zakład Badań Ekologicznych "EKOS"
Zdjęcia: Henryk Kot, Artur Tabor
Rok wydania: 1998, pp. 10
Dystrybucja: Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Wydział Ochrony Środowiska,
07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 3.
ISBN 83-903263-4-5

W folderze opisano walory przyrodnicze jednego z ciekawszych na Mazowszu torfowisk, które powstało w wyniku zarośnięcia jeziora polodowcowego. Od roku 1998 torfowisko na pow. 185 ha objęte jest ochroną rezerwatową. Występuje tu wiele zbiorowisk szuwarowych i bagiennych, rzadkie gatunki roślin oraz bogata fauna. W roku 1998 wybudowano na terenie rezerwatu ścieżkę dydaktyczną, m.in. kładkę prowadzącą do rezerwatu, wieżę widokową, tablice informacyjne oraz parking w pobliżu rezerwatu. Folder zawiera także mapkę rezerwatu oraz plan sytuacyjny ułatwiający dojazd samochodem na parking.

Folder: Stowarzyszenie Ochrony Zlewni Rzeki Świder i Rezerwatu Jata
Autor: Henryk Kot
Wydawca: Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych "EKOS"
Rok wydania: 2001, pp. 12
Dystrybucja: Stowarzyszenie Ochrony Zlewni Rzeki Świder i Rezerwatu Jata, 21-422 Stanin, Urząd Gminy Stanin.
ISBN 83-903263-5-3

Folder jest wizytówką powstałego w roku 2000 Stowarzyszenia Ochrony Zlewni Rzeki Świder i Rezerwatu Jata obejmującego 8 gmin z pogranicza woj. mazowieckiego i lubelskiego: Adamów, Latowicz, Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski, Wodynie, Wola Mysłowska oraz miasto Stoczek Łukowski. Celem Stowarzyszenia jest ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie i wdrażanie zrównoważonego rozwoju na obszarze stowarzyszonych gmin. W folderze opisano walory przyrodnicze Ziemi Łukowskiej i obszarów przyległych, istniejące i projektowane obszary chronione, ochronę środowiska naturalnego (gospodarka wodą, ściekami i odpadami) oraz planowane inwestycje proekologiczne na lata 2001-2006. Folder jest bogato ilustrowany fotografiami i rysunkami zabytkowych dworów i kościołów.

 

  :: o firmie :: oferta :: realizacje :: wydawnictwa :: badania ekologiczne :: kontakt