Dokumentacje
obszarów
chronionych
Dokumentacje planistyczneEdukacja
ekologiczna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LiwDokumentacja przyrodnicza rezerwatu "Serafin"Użytki ekologiczne - metodyka typowania, dokumentowania i waloryzacjiŚcieżka przyrodnicza w rezerwacie Torfowisko Serafin
E K O S
08-110 S I E D L C E
ul. Traugutta 8
tel./fax (25) 632 54 55
ekos@siedlce.cc

polskie znaki: 8859-2

projekt serwisu:
prodesign

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIW
(woj. mazowieckie, pow. węgrowski)

Główny projektant studium: mgr inż. arch. Andrzej Bakiera
Zespół wykonawczy: mgr Henryk Kot, mgr inż. Elżbieta Kot, mgr inż. Anna Kierzkowska,
mgr inż. Zbigniew Cieszkowski, inż. Pelagia Pawlik, mgr inż. arch. Mirosław Starczewski.

Poniżej podano podstawowe informacje o "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liw". Całość dokumentacji liczy 200 stron tekstu. Część graficzna zawiera mapę w skali 1:10.000 oraz mapy przeglądowe.

Cel studium

Celem Studium jest określenie zasad prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze gminy oraz dalszego jej rozwoju. Studium jest dokumentem planistycznym, zawierającym w szczególności informacje w zakresie:
 • aktualnego stanu środowiska przyrodniczego, kulturowego, społecznego, gospodarczego i demograficznego;
 • oceny zagrożeń występujących na obszarze gminy oraz zagrożeń zewnętrznych, wpływających na środowisko przyrodnicze i jakość życia mieszkańców gminy;
 • kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zawartość opracowania

Dokumentacja składa się z następujących części:

 1. Tekst: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liw" zawierający także mapy analityczne w skali 1:100.000 i 1:300.000.
  Część I. Uwarunkowania (130 stron).
  Część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego (70 stron).
 2. Plansza graficzna w skali 1:10.000: "Uwarunkowania i kierunki rozwoju przestrzennego gminy Liw".

Część I - uwarunkowania

Spis treści

 • Informacje wstępne
  1. Podstawa opracowania studium
  2. Cel studium
  3. Zakres opracowania
  4. Materiały wyjściowe
  5. Zawartość opracowania
 • I. UWARUNKOWANIA GEOPOLITYCZNE
  1. Położenie gminy w układzie administracyjnym
  2. Potencjał gminy
  3. Struktura użytkowania gruntów
  4. Struktura własności gruntów
  5. Uwarunkowania wynikające z polityki państwa i województwa
 • II. PRZYRODA NIEOŻYWIONA
  1. Budowa geologiczna
  2. Rzeźba terenu
  3. Gleby
  4. Zasoby wodne
   1. Wody powierzchniowe
   2. Wody podziemne
  5. Klimat
   1. Promieniowanie całkowite i usłonecznienie
   2. Temperatura powietrza, wilgotność względna i zachmurzenie
   3. Opady atmosferyczne i wiatr
 • III. LASY I GOSPODARKA LEŚNA
  1. Charakterystyka własnościowa lasów
  2. Regionalizacja przyrodniczo-leśna
  3. Lasy państwowe
   1. Struktura gruntów leśnych
   2. Lasy ochronne
   3. Charakterystyka siedliskowa, drzewostanowa i wiekowa lasów państwowych
  4. Lasy niepaństwowe
  5. Gospodarka leśna
  6. Ochrona lasu
  7. Gospodarka łowiecka
 • IV. PRZYRODA OŻYWIONA-STAN I OCHRONA
  1. Ogólna charakterystyka przyrodnicza gminy
  2. Struktura przestrzenna krajobrazu przyrodniczego
  3. Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione
   1. Nadbużański Park Krajobrazowy
   2. Rezerwaty przyrody
   3. Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu
   4. Pomniki przyrody
   5. Parki zabytkowe
  4. Waloryzacja przyrodnicza i krajobrazowa obszaru gminy
   1. Obszary o randze krajowej
   2. Obszary o randze regionalnej
   3. Obszary o randze lokalnej
 • V. SUROWCE MINERALNE
  1. Uwarunkowania geologiczne
  2. Złoża udokumentowane
  3. Odkrywki aktualnie eksploatowane, bez uregulowanej strony formalno-prawnej
  4. Odkrywki kwalifikujące się do rekultywacji
  5. Zagrożenia wynikające z eksploatacji surowców mineralnych
 • VI. CHARAKTERYSTYKA ROLNICTWA
  1. Uwarunkowania przyrodniczo-klimatyczne
  2. Struktura użytkowania gruntów
  3. Charakter produkcji rolniczej
   1. Charakterystyka ogólna
   2. Produkcja roślinna
   3. Produkcja zwierzęca
  4. Wyposażenie gospodarstw rolnych w podstawowe środki produkcji
  5. Melioracje użytków rolnych w gminie Liw
  6. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
 • VII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
  1. Zaopatrzenie w wodę
  2. Odprowadzanie ścieków
  3. Usuwanie odpadów stałych
  4. Zaopatrzenie w gaz
  5. Zaopatrzenie w ciepło
  6. Powiązania zewnętrzne infrastruktury technicznej
 • VIII. ELEKTROENERGETYKA
  1. Uwarunkowania zewnętrzne
   1. Urządzenia NN 400 kV i WN 110kV
   2. Źródła energii elektrycznej średniego napięcia 15 kV
   3. System magistralnych linii SN 15 kV
  2. Uwarunkowania wewnętrzne
   1. Lokalne urządzenia elektroenergetyczne
   2. Uwarunkowania rozwoju wynikające ze stanu zaopatrzenia w energię elektryczną
   3. Powiązania zewnętrzne systemu elektroenergetycznego
 • IX. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
  1. Układ drogowy
   1. Drogi krajowe
   2. Drogi wojewódzkie
   3. Drogi powiatowe
   4. Drogi gminne
  2. Komunikacja zbiorowa
  3. Transport towarowy
  4. Zaplecze techniczne
  5. Stan formalno-prawny
  6. Powiązania zewnętrzne
  7. Ocena i wnioski
   1. Układ drogowy
   2. Komunikacja zbiorowa
   3. Zaplecze techniczne
   4. Wnioski
 • X. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH
  1. Sieć osadnicza
  2. Charakterystyczne układy przestrzenne wsi i przysiółków
  3. Ewolucje układów przestrzennych
  4. Ocena ruchu budownictwa
  5. Stan zagospodarowania przestrzennego
  6. Charakterystyka budynków
  7. Wnioski ogólne
 • XI. CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
  1. Demografia
   1. Liczba ludności
   2. Rozmieszczenie ludności
   3. Zmiany liczby ludności
   4. Przyrost naturalny i migracje stałe
   5. Struktura wg płci i wieku
   6. Poziom wykształcenia
  2. Rynek pracy i bezrobocie
  3. Zasoby i warunki mieszkaniowe
  4. Poziom życia mieszkańców
 • XII. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZOWYCH
  1. Ogólna charakterystyka środowiska kulturowego
  2. Zasoby obiektów zabytkowych
   1. Stanowiska archeologiczne
   2. Zabytkowe zespoły dworskie, pałacowe, parkowe
   3. Zabytkowe obiekty i zespoły sakralne
   4. Cmentarze
  3. Zabytkowa architektura obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • XIII. ISTNIEJĄCE I POTENCJALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
  1. Skażenia atmosfery
  2. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
  3. Skażenia gleby
  4. Zagrożenia wynikające z "produkcji" odpadów
  5. Zagrożenia wynikające z rozwoju systemu transportowego
  6. Zagrożenia wynikające z obecności promieniowania niejonizującego
  7. Zagrożenia hałasem i wibracjami
 • XIV. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-SPOŁECZNE
  1. Potencjał produkcyjno-usługowy gminy
  2. Usługi podstawowe
  3. Analiza mocnych i słabych stron gminy
   1. Silne strony gminy Liw
   2. Słabe strony gminy Liw
   3. Szanse dla gminy Liw
   4. Zagrożenia
  4. ożliwości finansowe budżetu gminy
 • XV. MOŻLIWOŚCI GMINY LIW W ZAKRESIE OKREŚLENIA I POTENCJALNEGO WDROŻENIA PROGRAMÓW REALIZACYJNYCH W DZIEDZINIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W KONTEKŚCIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH
  1. Stopień wyposażenia gminy Liw w obiekty i urządzenia w zakresie gospodarki komunalnej i służące ochronie środowiska
  2. Potrzeby inwestycyjne gminy Liw pod kątem spełnienia wymogów określonych w dyrektywach Unii Europejskiej
  3. Potencjalne możliwości gminy Liw w tworzeniu programów realizacyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
  4. Potencjalne instrumenty finansowania polityki inwestycyjnej w zakresie gospodarki komunalnej

Część II - kierunki zagospodarowania przestrzennego

Spis treści

 • WSTĘP
 • A. OGÓLNE ZAŁOŻENIA ROZWOJU GMINY
  1. Główne funkcje gminy
  2. Cele i kierunki rozwoju gminy
 • B. KIERUNKI ROZWOJU STREF FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH
 • I. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY
  1. Podział na strefy funkcjonalno-przestrzenne
  2. Kierunki rozwoju stref funkcjonalno-przestrzennych
 • C. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIW
 • I. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW OSADNICZYCH
  1. Ogólne kierunki zagospodarowania obszarów osadniczych
   1. Obszary zabudowane
   2. Zasady wyznaczania obszarów proponowanych pod zabudowę na terenie gminy
   3. Ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego
  2. Tereny wymagające przekształceń
  3. Określenie obszarów przeznaczonych pod zabudowę, ze wskazaniem obszarów przewidzianych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej
   1. Zakres działalności inwestycyjnej
   2. Obszary przewidziane do zorganizowanej działalności inwestycyjnej
  4. Określenie obszarów wymagających opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
   1. Wskazania priorytetów
   2. Zalecenia
   3. Podstawy i skutki prawne sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • II. KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA
  1. Ogólne kierunki rozwoju rolnictwa
  2. Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączone z zabudowy
 • III. KIERUNKI ROZWOJU LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ
  1. Kierunki rozwoju leśnictwa
  2. Kierunki rozwoju gospodarki łowieckiej
 • IV. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SUROWCÓW MINERALNYCH
  1. Rejony perspektywiczne surowców mineralnych
  2. Możliwości rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
 • V. DOCELOWA SIEĆ CHRONIONYCH OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH
  1. Projektowane rezerwaty przyrody
  2. Projektowany Park Krajobrazowy Dolina Liwca
  3. Projektowane użytki ekologiczne
  4. Projektowane pomniki przyrody
 • VI. KIERUNKI OCHRONY PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
  1. Ochrona powietrza
  2. Wykorzystanie i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
  3. Ochrona gruntów leśnych
  4. Ochrona gruntów rolnych
 • VII. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  1. Gospodarka wodno-ściekowa
  2. Gospodarka odpadami stałymi
  3. Zaopatrzenie w gaz
 • VIII. KIERUNKI ROZWOJU ELEKTROENERGETYKI
  1. Kierunki rozwoju powiązań zewnętrznych
   1. Urządzenia wysokiego napięcia 110 kV
   2. Źródła energii elektrycznej 15 kV
   3. Magistralne linie SN 15 kV
  2. Kierunki rozwoju lokalnych urządzeń elektroenergetycznych
 • IX. KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
  1. Podstawowe założenia rozwoju systemu transportowego
  2. Standardy obsługi komunikacyjnej
  3. Zasady funkcjonowania układu drogowego
  4. Komunikacja zbiorowa
  5. Zaplecze techniczne motoryzacji
  6. Zasady realizacji planowanych kierunków rozwoju infrastruktury komunikacyjnej
 • X. TENDENCJE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH
  1. Dalszy spadek liczby ludności na obszarze gminy
  2. Wydłużanie się średniej długości życia mieszkańców
  3. Utrzymywanie się zjawiska nadumieralności mężczyzn
  4. Zwiększanie się średniego poziomu wykształcenia ludności
  5. Zmiana źródeł utrzymywania się ludności
  6. Utrzymywanie się bezrobocia
  7. Zwiększanie się udziału ludności czasowo przebywającej na terenie gminy
  8. Większa otwartość ludności na kontakty pozagminne
 • XI. KIERUNKI I ZASADY OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH I KRAJOBRAZOWYCH
  1. Ustalenia ogólne
  2. Strefy ochrony konserwatorskiej

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Liw

Streszczenie

Dokumentacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Liw" w części opisującej kierunki zagospodarowania przestrzennego zawiera trzy niżej wymienione działy:

A. Ogólne założenia rozwoju gminy.
B. Kierunki rozwoju wyznaczonych stref funkcjonalno-przestrzennych.
C. Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Liw

A. Ogólne założenia rozwoju gminy

Ze względu na rolniczy charakter gminy Liw, do głównych działań warunkujących dalszy rozwój gminy należy zaliczyć:

 • Zachowanie rolniczego charakteru gminy na znacznych jej obszarach.
 • Zachowanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego.
 • Stwarzanie warunków do wzrostu zamożności ludności gminy.
 • Stwarzanie możliwości dalszego rozwoju gminy poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej i technicznej, poprawę warunków mieszkaniowych, rozwój działalności wytwórczej i usługowej dotyczącej głównie obsługi ludności i rolnictwa, stwarzanie ekonomicznych warunków do przyciągania kapitału z zewnątrz.
 • Rozbudowa infrastruktury na obszarach kwalifikujących się do rozwoju rekreacji, turystyki i ochrony zdrowia.
 • Rozwój infrastruktury wynikający z przebiegu na obszarze gminy ważnych tras komunikacyjnych.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy.

Podstawowe kierunki dalszego rozwoju gminy Liw winny obejmować:
 • Restrukturyzację rolnictwa poprzez rozwój dużych i średniej wielkości gospodarstw rodzinnych, przy jednoczesnej naturalnej likwidacji gospodarstw małych, nierentownych.
 • Wspieranie gospodarstw zmieniających i unowocześniających kierunek produkcji.
 • Rozwój jednostek zajmujących się obsługą rolnictwa.
 • Powołanie Parku Krajobrazowego Doliny Liwca oraz utworzenie nowych obiektów chronionych (rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki przyrody).
 • Powiększenie obszarów dla inwestycji usługowych, głównie w sąsiedztwie miasta Węgrowa, rozszerzenie asortymentu usług oraz rozwój przetwórstwa i drobnego przemysłu.
 • Zmniejszenie skali bezrobocia.
 • Rozwój infrastruktury komunikacyjnej, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.
 • Rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej na wybranych obszarach.
 • Organizowanie - w przypadku takiej konieczności - prac interwencyjnych i robót publicznych.
 • Usprawnienie systemu pomocy społecznej dla rodzin najuboższych.
 • Poprawa warunków mieszkaniowych poprzez opracowywanie lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przeznaczonych na ten cel wraz z usługami towarzyszącymi.
 • Promocja walorów przyrodniczych gminy.
 • Promocja i rozwój turystyki, agroturystyki i budownictwa letniskowego.
 • Kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy, zgodnie ze współczesnymi wymogami architektury.

B. KIERUNKI ROZWOJU STREF FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

Podstawowy rysunek Studium przedstawiony na mapie w skali 1:10.000 zawiera m.in. granice stref funkcjonalno-przestrzennych, dla których określono główne funkcje i kierunki dalszego rozwoju. Wyróżniono następujące kategorie stref funkcjonalno-przestrzennych:

M - strefa zabudowy zagrodowej
ZR - strefa zagospodarowania turystycznego
R - strefa intensywnej produkcji rolniczej
R1 - strefa ekstensywnej produkcji rolniczej
L - ekologiczna strefa leśna
D - ekologiczna strefa dolin rzecznych
OP - strefa intensywnej ochrony walorów przyrodniczych

W tej części dokumentacji nakreślono kierunki podstawowych działań obejmujących główne dziedziny gospodarcze i społeczne. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej:

 1. W zakresie planowania strategicznego:
  • opracowanie długofalowej strategii rozwoju gminy.
 2. W zakresie planowania przestrzennego:
  • wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy, w szczególności dla wsi szybko rozwijających się (Liw, Starawieś i Borzychy, Krypy łącznie z zalewem, Wyszków, Jarnice, Ruchna i Ruchenka).
 3. W zakresie rozwoju rolnictwa:
  • wspieranie (w miarę możliwości) rozwoju gospodarstw specjalistycznych, wytwarzających konkurencyjne produkty (m.in. tzw. żywność ekologiczną).
  • wspieranie rozwoju funkcji pozarolniczych: letniskowych, turystycznych i agroturystycznych.
  • rozwój innych pozarolniczych form aktywizacji obszarów wiejskich, takich jak budowa i modernizacja dróg, rozwój infrastruktury technicznej podnoszącej standard życia mieszkańców, rozwój edukacji młodzieży wiejskiej i propagowanie aktywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu.
 4. W zakresie gospodarki leśnej:
  • sporządzenie planu zalesień na obszarze całej gminy i stopniowe zwiększanie lesistości (docelowo z 22% do około 30%).
 5. W zakresie wykorzystywania surowców mineralnych:
  • racjonalne gospodarowanie zasobami złóż oraz rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych.
 6. W zakresie ochrony środowiska i tworzenia Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych:
  • ochrona wód Liwca i innych cieków;
  • podjęcie działań zmierzających do powołania przez Wojewodę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego Doliny Liwca i projektowanych rezerwatów przyrody;
  • objęcie ochroną (na podstawie uchwały Rady Gminy) innych obiektów i obszarów przyrodniczych: użytków ekologicznych i pomników przyrody.
 7. W zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej:
  • prowadzenie dalszej rozbudowy istniejących sieci wodociągowych zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Wyszkowie, Jartyporach, Tończy i Zającu i budowa sieci wodociągowej we wsiach: Wyszków, Śnice, Witanki, Janowo, Ossolin i Kucyk;
  • opracowanie i wdrożenie koncepcji gospodarki ściekami. Istnieje pilna potrzeba rozwiązania problemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków na terenie gminy. Gromadzenie ścieków w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych i wywożenie ich na miejską oczyszczalnię w Węgrowie należy uznać za rozwiązanie przejściowe. W przyszłości zaistnieje konieczność budowy oczyszczalni grupowych (łącznie z siecią kanalizacyjną) oraz indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na własnych działkach w zabudowie rozproszonej (jako system uzupełniający). Wstępnie przewidywana jest budowa 7 oczyszczalni ścieków.
 8. W zakresie gospodarki odpadami stałymi:
  • zorganizowanie sprawnego systemu zbiórki odpadów z terenu całej gminy,
  • zorganizowanie pełnego unieszkodliwienia odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska (odpady stałe będą czasowo gromadzone w typowych kontenerach ustawionych w miejscach dostępnych dla wszystkich mieszkańców gminy, a następnie wywożone na wysypisko w Węgrowie (na podstawie porozumienia między władzami gminy Liw i miasta Węgrowa). Odpady technologiczne powstające na terenie gminy należy w pierwszej kolejności wykorzystywać gospodarczo, pozostałe składować na wysypisku po uzgodnieniu z władzami gminy i ochrony środowiska lub utylizować według indywidualnych technologii.
 9. W zakresie zaopatrzenie w gaz:
  • przeprowadzenie pełnej gazyfikacji całej gminy w oparciu o istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia ø150 "Proszew - Węgrów" (budowa stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Witankach i sieci rozdzielczych średniego i niskiego ciśnienia w południowej części gminy). Odbiorców zlokalizowanych we wschodniej części gminy (Jartypory, Ruchna) będzie można zaopatrzyć w gaz ze stacji w Węgrowie.
 10. W zakresie rozwoju elektroenergetyki:
  • nie przewiduje się budowy na terenie gminy nowych urządzeń wysokiego napięcia;
  • planowana jest częściowa modernizacja istniejącej linii 110 kV (wymiana słupów i przewodów);
  • remont i modernizacja urządzeń niskiego napięcia we wsiach: Ruchna, Ruchenka, Ossolin i Kucyk, a także częściowo w 5 innych wsiach (Tończa, Starawieś, Ludwinów, Krypy, Zając i Śnice).
 11. W zakresie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej:
  • w układzie dróg powiatowych należy wybudować nawierzchnię twardą ulepszoną na drogach o nawierzchni brukowcowej, żwirowej lub gruntowej (19,2 km) oraz sukcesywnie modernizować pozostałe drogi powiatowe;
  • w układzie dróg gminnych wybudować około 16,0 km nawierzchni twardej ulepszonej oraz wyposażyć około 25 km dróg w nawierzchnie gruntowe ulepszone (stabilizacja cementem, żwirowe);
  • przeklasyfikowanie dróg wewnętrznych o twardej nawierzchni pełniących funkcje publiczne na drogi gminne;
  • wybudowanie obwodnicy miejscowości Liw (jako integralnego odcinka obwodnicy Węgrowa) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637;
  • uruchomienie nowych połączeń autobusowych (w miarę ekonomiczne i funkcjonalne);
  • wybudowanie stacji paliw w miejscowości Liw;
  • utworzenie ścieżek rowerowych wzdłuż jezdni niektórych dróg o dużym nasileniu ruchu.
 12. W zakresie ochrony dóbr kultury i rozwoju turystyki:
  • ochrona istniejących na terenie gminy zabytków;
  • opracowanie atrakcyjnego programu wykorzystania turystycznego zamku w Liwie i jego otoczenia;
  • opracowanie planu turystycznego wykorzystania zalewu w Krypach;
  • opracowanie programu turystycznego zagospodarowania i wykorzystania gminy, szczególnie obszarów położonych nad Liwcem i w pobliżu kompleksu leśnego koło wsi Ruchna.
 13. W zakresie polityki społecznej, administracji i szkolnictwa:
  • prowadzenie działań przez władze gminy prowadzących do zmniejszenia bezrobocia;
  • stwarzanie warunków do godziwej egzystencji i samorealizacji ludzi młodych (powstrzymywanie odpływu ludzi młodych i wykształconych);
  • budowa szkoły podstawowej w Jartyporach, budowa gimnazjum i hal sportowych;
  • dokończenie budowy ośrodka zdrowia w Wyszkowie;
  • budowa siedziby urzędu gminy;
  • zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych (m.in. poprzez budowę ścieżek rowerowych);
  • aktywizacja działalności kulturalnej;
  • tworzenie lobbingu na rzecz gminy;
  • rozwijanie współpracy z innymi gminami, m.in. z francuską gminą Guesnain, Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

 

  :: o firmie :: oferta :: realizacje :: wydawnictwa :: badania ekologiczne :: kontakt